طراحی مدارهای منطقی کاربردی

ثبت نام دوره آموزشی حضوری

کد دوره

نام دوره

زمان برگزاری

نوع دوره

مدرس

ظرفیت

تاریخ شروع

مدت دوره

شهریه دوره

وضعیت دوره

DIG_7

طراحی مدارهای منطقی کاربردی

دوشنبه – ۹ الی ۱۳

حضوری

مهندس حمید نجفی

۲۲ نفر

۰۳/۰۲/۳۱

۴۰ ساعت

در حال اجرا

سرفصل های این دوره آموزشی :

۱. جبر بول و منطق دودویی و اعداد علامت دار

۲. گیت های منطقی

۳. روش های طراحی و استفاده از بافر های ترانزیستوری٬ ماسفتی و تراشه های بافر

۴. تکنیک های طراحی با گیت های منطقی

۵. کار با محیط شماتیک نرم افزار Xilinx ISE و ایجاد Test Bench

۶. تکنیک های حداقل سازی تعداد گیت در طراحی

۷. المان های ترکیبی از جمله Half Adder, Full Adder, Comparator, Decoder, Encoder, Mux, DMux و نحوه استفاده از آنها در طراحی

۸. المان های ترتیبی از جمله Latch, JKFF, TFF, DFF, Counter, Shift Register, RAM و نحوه استفاده از آنها در طراحی

۹. مفهوم کلاک و روش های تولید و استفاده از آن و انواع اسیلاتورها

۱۰. طراحی سیستم با تلفیقی از المان های ترکیبی و ترتیبی

۱۱. پیاده سازی محاسبات ریاضی و مفهوم اعداد علامت دار

۱۲. آشنایی با مفهوم ماشین حالت (FSM) و مفاهیم Moore و Mealy

۱۳. آشنایی با مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

۱۴. آشنایی با معماری ها و نمونه طراحی ها از جمله  PWM, TIMER, SPI, …

۱۵. تمرینات مداوم و حل تمرین در جلسه بعد

۱۶. پیاده سازی و شبیه سازی تمرینات در  Xilinx ISE, ISIM Simulator 

۱۷. تعریف پروژه ساخت پایانی

پیشنیاز های این دوره آموزشی:

این دوره دارای پیشنیاز نمی باشد. این دوره پیشنیاز دوره “تراشه های FPGA” می باشد.

توانایی های دانشپذیر پس از پایان دوره آموزشی:

دانشپذیر پس از این دوره می تواند به راحتی جبر بول را درک کند. توابع دیجیتال را از پایین ترین سطح با گیت ها پیاده سازی و حداقل سازی کند. با ادوات ترکیبی، ترتیبی و تلفیق آنها طراحی و شبیه سازی کند و بتواند با تراشه های مربوطه سخت افزار مورد نیاز خود را طراحی کند. طراحی های دیجیتالی را بخوبی درک کند و نیز آماده ورود به دوره آموزشی FPGA شود.

می توانید نمونه کار های دانشپذیران قبلی را از اینجا مشاهده کنید.

ثبت نام دوره آموزشی حضوری