کسب مجوز رسمی

سازمان نظام صنفی رایانه ایی کشور

در

آموزش های آنلاین، تحقیق و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری، حمایت از تولیدات نرم افزاری و سخت افزاری و فروش در بستر اینترنت 

گارد پنجره ایی رو به جهان علم